Use coupon SUMMER15 for a 15% discount. Kits ship within 2 weeks.

Custom orders

For custom orders (such as prebuilts with custom switches), you are wavering the right of return.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BASTARD KEYBOARDS

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Verkoper: de vennootschap onder firma Bastard Keyboards V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te (3312 JS) Dordrecht aan de Oudelandstraat 60, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92561659;

1.2. Koper: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst;

1.3. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke goederen worden geleverd door Verkoper aan voor Koper.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden of door Koper gehanteerde inkoopvoorwaarden, voor iedere aanbieding, bestelling en iedere Overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2.2. Door het vragen om een aanbieding door Verkoper aan Koper en/of het plaatsen van een bestelling bij Verkoper, gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht moet worden genomen.

2.4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook voor de prestaties van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk door laatstgenoemden anders bedongen.

Artikel 3: tot stand komen overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, of wanneer de productie- en/of inkoopkosten van Verkoper gestegen zijn.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd en bevestigd of met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen en dit voor Koper kenbaar was. Verkoper heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling bericht van.

Artikel 4: aanbiedingen en prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2. Als de prijzen van de aangeboden goederen en diensten met meer dan 10% stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de levering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van vijf (5) werkdagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging.

4.3. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen terzake te weigeren en/of terzake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden.

Artikel 5: modellen

 1. Is aan Koper een model getoond, dan wordt het geacht slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen daarmee exact zullen overeenstemmen.
 2. Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de goederen op de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop.

Artikel 6: leveringen

 1. Levering vindt plaats op het door Koper afgegeven adres, door toezending van de goederen aan Koper.
 2. Verkoper is pas gehouden om tot levering op de door Koper aangeven wijze over te gaan, als Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag aan Verkoper heeft voldaan.
 3. Op het moment van levering gaat het risico terzake van de afgeleverde goederen over op Koper.
 4. Indien Koper de door hem bestelde goederen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van levering afneemt, is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan of de overeenkomst met Koper te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 7: levertijden

 1. De op de website van Verkoper vermelde levertijden zijn indicatief. Koper ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij door Verkoper anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt Koper hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.
 2. Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft.

Artikel 8: bezorg- of leveringskosten

 1. Koper is gehouden om de transport- en bezorgkosten te voldoen. Verkoper zal de hoogte van deze kosten bij de aanbieding en/of bestelling aan Koper kenbaar maken.

Artikel 9: betaling

 1. Koper is direct na het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag aan Verkoper te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Verkoper dient tevens als factuur.
 2. Koper dient het door hem verschuldigde bedrag zonder korting of compensatie, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van het plaatsen van de bestelling te voldoen.
 3. Koper kan betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden die worden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van Verkoper.
 4. Als Koper niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn voor betaling van het volledige door hem verschuldigde bedrag heeft zorggedragen, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, over het onbetaald gebleven door Koper verschuldigde bedrag verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
 5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van facturen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Verkoper de leveringen en werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de Koper (voor zover niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke kosten, zoals bepaald in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen door Koper wordt voldaan.
 6. Voor zover Koper handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Verkoper aanspraak op de vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt gesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,-, voor ieder gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 7. Als Koper niet tijdig, of niet volledig betaalt, heeft Verkoper bovendien het recht om de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper om aanspraak te maken op vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 10: garanties

 1. Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.
 2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper zijn verricht;
 • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove schuld, onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper.
 1. De door de fabrikant verleende garantie(termijn) is van toepassing de door Verkoper verkochte en geleverde goederen. Tenzij anders aangegeven verleent Verkoper één jaar garantie op de door haar geleverde zaken of producten.

Artikel 11: melden gebreken binnen 5 werkdagen

 1. Koper dient de door Verkoper geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken en inde juiste aantallen zijn geleverd, of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen die redelijkerwijs aan de geleverde zaken mogen worden gesteld.
 2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Koper binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.
 3. Niet zichtbare gebreken dienen door Koper binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na levering aan Verkoper schriftelijk te worden gemeld.
 4. Indien Koper een klacht terecht heeft geuit, heeft Verkoper de keuze het afgekeurde product voor rekening van Verkoper te vervangen, hetzij Koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Koper verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Verkoper is in dit geval niet gehouden om enige door de Koper geleden schade te vergoeden.
 5. Als Koper binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht volledig en correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclamaties van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Verkoper in behandeling genomen.
 6. Reclamaties geven Koper geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.
 7. Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de goederen reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Artikel 12. eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door Verkoper geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten.

12.2. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en Koper in verzuim is c.q. Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper in verzuim zal geraken, kan Verkoper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. Koper verleent Verkoper de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.

12.3. Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid 1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij Koper.

Artikel 13: aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper, op welke grond dan ook, dan ook is beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
 2. Verkoper is nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat indien Koper de bij Verkoper aangekochte zaken zelf samenstelt voor gebruik, indirecte schade van Koper of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde goederen.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor veel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van het door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

Artikel 14: overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Verkoper feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 15: privacy

 1. Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.
 2. Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behalve als hiervoor expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met het nakomen van haar verplichtingen of wettelijke eisen.
 3. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Artikel 16: herroepingsrecht consumenten

16.1. Koper (consument) heeft bij de aankoop van goederen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht) gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper (consument).

16.2. Tijdens de bedenktijd zal Koper (consument) zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor een retourzending komen voor rekening van Koper (consument).

16.3. De hiervoor in lid 3 genoemde bevoegdheid heeft Koper (consument) niet voor zover Verkoper met Koper (consument) een andere leveringstermijn is overeenkomen of voor zover de vertraging in de levering Verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is.

16.5. Indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet Koper (consument) daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft Koper (consument) recht op teruggave van het door hem aan Verkoper betaalde bedrag. Verkoper zal deze betaling binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper Koper (consument) in kennis heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren aan Koper terugbetalen.

Artikel 17: uitsluiting herroepingsrecht

 1. Verkoper kan het herroepingsrecht van de Koper uitsluiten In situaties als omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

a. die door Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Verkoper geen invloed heeft;

f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;

g. door Verkoper te bepalen producten, waaronder producten met (specifieke) keyboard switches.

Artikel 17: toepasselijk recht en forumkeuze

17.1. Op alle opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaardenvan toepassing zijn, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, Locatie Dordrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn door Verkoper voor het sluiten van de overeenkomst aan Koper ter hand gesteld door middel van het bieden van een mogelijkheid tot downloaden en opslaan in het bestelproces, liggen voorts ter inzage op het kantoor van Verkoper te Dordrecht en worden op eerste verzoek nogmaals kosteloos aan Koper toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.bastardkb.com.

Contact

Any questions or ideas ? Email us at support@bastardkb.com or join us on Discord

Legal

Copyright © Bastard Keyboards V.O.F. 2019-2024

 

Terms and conditions

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping